Egyedi műanyag berendezések gyártása hegesztéssel, bármilyen méretben, és formában, mind magán-, mind kis-, és nagyipari felhasználásra, hosszú élettartamú, minősített anyagokból, szakemberektől.
Építőipari kivitelezés, kivitelezések műszaki felügyeletének ellátása, valamint épületek műszaki ellenőrzése.
Elektronikus építési naplók vezetése. Medencék komplett kivitelezése.

hestia Nova Bt.

5600 Békéscsaba,
Lencsési út 73.
Web: www.hestianova.hu
@: hestianova@gmail.com

SZENTECZKI RÓBERT
+36 20 277 0104


Egyedi műanyag berendezések gyártása Elektronikus építési napló
(E-NAPLÓ) vezetése
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység Építőipari kivitelezés
Medencék, tavak kivitele

Főbb termékeink:

 • tartályok/kádak
 • utólagos raktér szigetelés
 • kármentő tálcák
 • házi szennyvízátemelő akna
 • hidrofor akna
 • galvanizáló kád
 • szennyvízgyűjtő akna
 • csapadékvíz gyűjtő akna
 • technológiai tartályok
 • savanyító kádak
 • borászati tartályok
 • étel-, ital dobozok/tárolók
 • szerszám-, és egyéb szállító dobozok/tárolók
 • etetők, itatók
 • takarmánytároló-, hígtrágya-, és halnevelő tartályok
 • silók
 • tüzivíz tartály
 • zsírfogó akna
 • szennyvíztartály
 • szennyvíz ülepítő
 • házi szennyvíz ülepítő
 • öntözővíz tartály
 • puffertartály
 • gázmosó tartályok
 • elosztó aknák
 • vegyszertároló-, vegyszeradagoló tartály
 • szennyvíztechnológiai tartályok
 • biofilterek
 • víztisztító berendezés
 • élelmiszeripari tartályok
 • elszívók
 • műhelyek, technológiai terek műanyaglemezes bélelése, burkolása
 • csurgalékvíz tartály
 • légtechnikai csőrendszer, idomok kivitelezése
 • künetes, vagy künet nélküli szennyvízelvezető-, és tisztítóaknák
 • fedlapok
 • burkolatok
 • létrák

A műszaki ellenőri névjegyzék

A névjegyzékbe való felvételi kérelmet a hivatkozott kormányrendelet szerint a területileg illetékes építésfelügyeletet ellátó hatóságnál kell benyújtania a kérelmezőnek. Az építésfelügyeleti feladatokat - a sajátos építményfajták kivételével - a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője látja el. (2007. év elejétől az Építésügyi műszaki vezetők és felelős műszakai ellenőrök országos névjegyzékének vezetését a Magyar Mérnöki Kamara illetve Magyar Építész Kamara területi szervezetei veszik át.)

A sajátos építményfajták tekintetében a névjegyzékek vezetését a rájuk vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelő államigazgatási szervek látják el.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a szakirányú képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát,
 • a műszaki ellenőri szakvizsga eredményes letételét bizonyító okirat hiteles másolatát,
 • az építészeti műszaki tervezési vagy az építőipari kivitelezési, illetve beruházói műszaki gyakorlatot igazoló okiratokat,
 • a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint
 • a felvételi díj befizetését igazoló bizonylatot.

A névjegyzékbe való felvétel öt évre szól, ezt követően - külön eljárás keretében - adategyeztetés céljából a kérelmet meg kell újítani. A névjegyzékbe való felvétel, továbbá az abból való törlés, illetve kizárás ügyében hozott az államigazgatási eljárás általános szabályainak (Áe.) alkalmazásával az építésfelügyeleti tevékenységet ellátó szerv dönt.

Az eljáró szerv a döntésről határozatban értesíti a névjegyzékbe felvételt kéro állampolgárt, és az így hozott határozat ellen - ha az abban foglaltak az érintettre, vonatkozóan sérelmesek, illetve a hozott határozat törvénysértő - az államigazgatási határozatok általános jogorvoslati gyakorlatának megfelelően fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésben foglaltakkal az első fokon eljárt államigazgatási szerv egyetért és a fellebbezésben foglaltaknak helyt ad, akkor a jogsérelem már az első fokon orvoslást nyer, ellenkező esetben az ügyben a felettes államigazgatási szerv dönt, amely az építésügy központi irányításáért Felelős minisztérium (jelenleg a Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium).

A névjegyzékbe nem vehető fel az:

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek vagy akit az építési műszaki ellenőri foglalkozástól eltiltottak, amíg a büntetett eloélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
 • akit a névjegyzékből kizártak, és a kizáró határozat jogerőre emelkedésétol három év még nem telt el,
 • aki a felvételi kérelemhez az előírt mellékleteket - hiánypótlási felhívás ellenére - nem csatolta.
 • Ki kell zárni a névjegyzékből azt, akivel szemben utólag az előzőekben említett, bűncselekménnyel összefüggésben felvételt kizáró ok merül fel.

Törölni kell a névjegyzékből azt, aki

 • törlését kérte,
 • a felvételét követő öt év elteltével a kérelmét nem újította meg,
 • elhalálozott,
 • az előírt szakvizsga letételi kötelezettségének 2003. július 31. után nem tesz eleget.

A névjegyzékbe vétel, a szakvizsga, és a tevékenység gyakorlásának szabályait

 • az Építési törvény szerinti úgynevezett sajátos építményfajtákra, azaz az épületnek nem minősülő közlekedési, távközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási építményekre, mint mérnöki létesítményekre, továbbá
 • a bányaműveléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, az atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai célú építményekre és
 • a műemlékvédelem alatt álló építményekre

a rájuk vonatkozó külön törvényekben és rendeletekben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

Ennek megfelelően például a 32/1999. (X 15.) KHVM rendelet az út-, híd-, vasútépítés, a hírközlés és a vízügyi építés területére vonatkozóan állapítja meg az építési műszaki ellenőri tanfolyamok szervezésére és a szakvizsgákra vonatkozó követelményeket.

A "sajátos építményfajták" esetében az építési műszaki ellenőrnek az adott építményfajtának megfelelő szakirányú felsőfokú, illetve szakirányú középfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Az egyes honvédelmi és katonai célú építmények esetén az építési műszaki ellenőrnek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. §-a (2) 2. bekezdésének megfelelő szintű nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott személybiztonsági tanúsítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor gyakorolhat építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha azt az előzőekben említett feltételeknek megfelelő tagja vagy alkalmazottja útján látja el. Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában sem szakértői, sem kivitelezési, sem pedig anyagbeszállítói tevékenységet nem végezhet.

Az építési műszaki ellenőr nem láthat el továbbá építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében sem, ahol a szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] végzi, amellyel, illetve amelynek valamely tagjával munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. Műszaki ellenőri feladatokat szakirányú felső- vagy középfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, névjegyzékbe nem vett személy - az építés-felügyeleti feladatokat ellátó szerv engedélyével - saját maga vagy a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára is elláthat.

Forrás: www.muszakiak.hu